วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2555


วันที่ 9 กันยายน 2555 สภากาชาดไทย จัดงาน วันปฐมพยาบาลโลก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การกาชาดสากล กำหนดให้สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันปฐมพยาบาลโลก ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จึงจัดโครงการ วันปฐมพยาบาลโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล จึงให้องค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดงาน อีกทั้งประสานความร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ สถานีกาชาด อาสาสมัคร เข้าร่วมสร้าง the best fist aid team เพื่อขยายเครือข่ายจนไปสู่การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการปฐมพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติภัยให้ได้มากที่สุด กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและอุปกรณ์ในรถฉุกเฉิน การช่วยเหลือทางทะเล และการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคต