วันปฐมพยาบาลโลก 2559


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ได้จัดงานวันปฐมพยาบาลโลกในหัวข้อ “First Aid for and by children : พลังเด็ก พลังแห่งการปฐมพยาบาล” ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมฯ กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครู อาจารย์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 300  คน ในงานมีกิจกรรม   ชมนิทรรศการความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล   กิจกรรมบนเวที ได้แก่ เกมตอบคำถามชิงรางวัล  การแสดง และการแข่งขันปฐมพยาบาล