วันปฐมพยาบาลโลก 2558


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ได้จัดงานวันปฐมพยาบาลโลกในหัวข้อ “First Aid and Ageing Population : พลังผู้สูงอายุ พลังแห่งการปฐมพยาบาล” ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมฯ กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุจากสถานีกาชาด 2 และกาชาด 11 ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในสวางคนิเวศน์ สภากาชาดไทย ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอาสากาชาด ชมรมผู้สูงอายุจากศูนย์บริการสาธาณสุขในกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 400 คน ในงานมีกิจกรรมเสนาเรื่อง “พลังผู้สูงอายุ” แขกรับเชิญได้แก่ คุณรอง เค้ามูลคดี และคุณบัญชา ชูตระกูล มีกิจกรรมชมนิทรรศการและฝึกปฏิบัติในบูธต่างๆ