วันปฐมพยาบาลโลก


วันปฐมพยาบาลโลก  เกิดขึ้นจากฉันทามติของสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงนานาประเทศ ให้เป็นวันแห่งการรณรงค์  เพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศและประชาคมโลก  ตระหนักถึงความสำคัญของ   การปฐมพยาบาล
          วันปฐมพยาบาลโลก  เปิดโอกาสให้สมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและองค์กรท้องถิ่น  ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของอุบัติภัยและความสำคัญของการปฐมพยาบาล  โดยให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันองค์ความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชน ทั้งประเทศมีความสามารถในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี
          วันปฐมพยาบาลโลก  เป็นภารกิจหลักสำคัญของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของทุกประเทศที่จะต้องเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในการพยาบาลให้แพร่หลายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และในระดับโลก
          วันปฐมพยาบาลโลก  ได้ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 หรือ ค.ศ. 2000  ในที่ประชุมสภากาชาดยุโรป  ซึ่งมีสมาชิกลงมติเอกฉันท์จำนวน  16 ประเทศ  และหลังจากนั้นได้เริ่มมีการจัดกิจกรรมตาม เมืองใหญ่  หรือเมืองหลวงของแต่ละประเทศจนกระทั่ง...........
          ปี พ.ศ. 2544  หรือ ค.ศ. 2001 ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
          ปี พ.ศ. 2545 หรือ ค.ศ. 2002  สมาชิกสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศประกาศ เข้าร่วมกิจกรรมในวันปฐมพยาบาลโลกเพิ่มขึ้นรวมอีก 50 ประเทศ
          ปี พ.ศ. 2546 หรือ ค.ศ. 2003  ทุกภูมิภาคทั่วโลกกว่า  115 ประเทศ  ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปฐมพยาบาลโลก
        การกำหนดวันปฐมพยาบาลโลกให้เป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่  2  ของเดือนกันยายนของทุกปี  วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นวันสากลที่สามารถจดจำง่าย  คล้ายกับวันสำคัญอื่นๆ ของกาชาด  เช่น  วันกาชาดโลก (8 พฤษภาคม) หรือวันเอดส์โลก (1 ธันวาคม) ของทุกปี
          สโลแกนของวันปฐมพยาบาลโลก  จะถูกกำหนดโดยสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ( IFRC )แต่ละปีจะแตกต่างกันไป