กิจกรรมตามโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดน่าน


นางโศภาพรรณ  วิมลรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง โดย นางสุรีย์  มาปลูก  นายอำเภอเชียงกลาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง ในระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้นำไปปรับใช้ในการดูแลตนเอง และลดภาระครอบครัวลง ตลอดจนสามารถแนะนำผู้สูงอายุในชุมชนได้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 53 คน  โดยมีทีมวิทยากรเครือข่ายหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ดังกล่าว