การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ


เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยและมีรูปภาพประกอบชัดเจน เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยตนเองในทุกเรื่อง สามารถใช้เป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี อีกทั้งสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปในเมื่อสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ  จึงถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องเตรียมรับมือกับ การดูแลตนเองเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว