การรับสมัครอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 5 วัน รุ่นที่ 4


หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
สำหรับประชาชนทั่วไป 5 วัน

รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม - 19 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น.
รุ่นละ 50 คน ค่าลงทะเบียน 2,500.- บาท
สามารถสมัครอบรมออนไลน์ได้ทาง www.training.redcross.or.th เท่านั้น
สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้น
ไป
โดยเลือกหัวข้อ – อบรมภายในสถานที่