รายงานประจำปี 2568

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2568

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 68 01 พ.ย. 68 01 ธ.ค. 68 01 ม.ค. 69 01 ก.พ. 69 01 มี.ค. 69 01 เม.ย. 69 01 พ.ค. 69 01 มิ.ย. 69 01 ก.ค. 69 01 ส.ค. 69 01 ก.ย. 69
งานกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล


ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2568

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 68 01 พ.ย. 68 01 ธ.ค. 68 01 ม.ค. 69 01 ก.พ. 69 01 มี.ค. 69 01 เม.ย. 69 01 พ.ค. 69 01 มิ.ย. 69 01 ก.ค. 69 01 ส.ค. 69 01 ก.ย. 69
งานกลุ่มงานสุขภาพอนามัย