รายงานประจำปี 2566

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2566

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 66 01 พ.ย. 66 01 ธ.ค. 66 01 ม.ค. 67 01 ก.พ. 67 01 มี.ค. 67 01 เม.ย. 67 01 พ.ค. 67 01 มิ.ย. 67 01 ก.ค. 67 01 ส.ค. 67 01 ก.ย. 67
งานกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
[FA0102] การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน )
[FA0303] การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน )
[FA0204] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
[FA0202] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
[FA0604] ความปลอดภัยทางถนน ( Road Safety )
[FA0602] วิทยากรสอนปฐมพยาบาลบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
[FA0502] วิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
[FA0505] วิทยากรสอนปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับวิทยากรกลุ่มเป้าหมายภาคใต้


ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2566

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 66 01 พ.ย. 66 01 ธ.ค. 66 01 ม.ค. 67 01 ก.พ. 67 01 มี.ค. 67 01 เม.ย. 67 01 พ.ค. 67 01 มิ.ย. 67 01 ก.ค. 67 01 ส.ค. 67 01 ก.ย. 67
งานกลุ่มงานสุขภาพอนามัย
[HH1501] ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
[HH1401] การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
[HH1001] วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ
[HH0901] วิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
[HH1301] การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ
[FA0505] วิทยากรสอนปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับวิทยากรกลุ่มเป้าหมายภาคใต้
[FA0203] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น