รายงานประจำปี 2562

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2562

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 62 01 พ.ย. 62 01 ธ.ค. 62 01 ม.ค. 63 01 ก.พ. 63 01 มี.ค. 63 01 เม.ย. 63 01 พ.ค. 63 01 มิ.ย. 63 01 ก.ค. 63 01 ส.ค. 63 01 ก.ย. 63
งานกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
[FA0101] การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน111
[FA0201] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น1111
[FA0301] การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ11
[FA0203] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น44325632125
[HH0202] พี่เลี้ยงเด็ก
[FA99] ประชุม FA
[FA0202] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย11
[FA0502] วิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล1
[FA0302] การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ 21
[FA0402] การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในผู้ใหญ่ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ1
[FA0403] การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในเด็กและทารก เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
[FA0401] การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในผู้ใหญ่ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ7123


ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2562

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 62 01 พ.ย. 62 01 ธ.ค. 62 01 ม.ค. 63 01 ก.พ. 63 01 มี.ค. 63 01 เม.ย. 63 01 พ.ค. 63 01 มิ.ย. 63 01 ก.ค. 63 01 ส.ค. 63 01 ก.ย. 63
งานกลุ่มงานสุขภาพอนามัย
[FA0203] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น65343532122
[HH1001] วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ11
[HH0901] วิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ11
[HH99] ประชุม HH
[HH0202] พี่เลี้ยงเด็ก11
[HH0302] การดูแลผู้สูงอายุ
[HH0301] การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
[HH0201] การดูแลมารดาและทารก
[HH0101] เคหพยาบาล1
[HH1301] การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ