รายงานประจำปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2563

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63 01 ธ.ค. 63 01 ม.ค. 64 01 ก.พ. 64 01 มี.ค. 64 01 เม.ย. 64 01 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 64 01 ก.ค. 64 01 ส.ค. 64 01 ก.ย. 64
งานกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
[FA0202] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย2
[FA0301] การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ1
[FA0201] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
[FA0101] การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน1
[FA0203] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น1251213
[FA0502] วิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
[FA0302] การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
[FA0402] การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในผู้ใหญ่ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
[FA0403] การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในเด็กและทารก เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
[FA0401] การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในผู้ใหญ่ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ12
[FA0102] การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน )2
[FA0204] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) 5
[FA0303] การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน )
[FA0601] วิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนพิการทางการมองเห็น1


ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2563

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63 01 ธ.ค. 63 01 ม.ค. 64 01 ก.พ. 64 01 มี.ค. 64 01 เม.ย. 64 01 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 64 01 ก.ค. 64 01 ส.ค. 64 01 ก.ย. 64
งานกลุ่มงานสุขภาพอนามัย
[FA0203] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น12323221
[HH1001] วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ1
[HH0901] วิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
[HH0202] พี่เลี้ยงเด็ก
[HH0302] การดูแลผู้สูงอายุ
[HH0301] การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
[HH0201] การดูแลมารดาและทารก
[HH0101] เคหพยาบาล
[HH1301] การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ2
[HH1003] วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ1
[HH1004] การดูแลผู้สูงอายุ2