รายงานประจำปี 2564

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 64 01 พ.ย. 64 01 ธ.ค. 64 01 ม.ค. 65 01 ก.พ. 65 01 มี.ค. 65 01 เม.ย. 65 01 พ.ค. 65 01 มิ.ย. 65 01 ก.ค. 65 01 ส.ค. 65 01 ก.ย. 65
งานกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
[FA0101] การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
[FA0201] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
[FA0301] การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
[FA0202] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย11211
[FA0203] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
[FA0502] วิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล1
[FA0401] การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในผู้ใหญ่ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
[FA0302] การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
[FA0402] การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในผู้ใหญ่ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
[FA0102] การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน )22111
[FA0204] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) 213222
[FA0303] การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน ) 3132311
[FA0601] วิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนพิการทางการมองเห็น
[FA0604] ความปลอดภัยทางถนน ( Road Safety )1
[FA0602] วิทยากรสอนปฐมพยาบาลบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย11
[FA0505] วิทยากรสอนปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับวิทยากรกลุ่มเป้าหมายภาคใต้11


ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 64 01 พ.ย. 64 01 ธ.ค. 64 01 ม.ค. 65 01 ก.พ. 65 01 มี.ค. 65 01 เม.ย. 65 01 พ.ค. 65 01 มิ.ย. 65 01 ก.ค. 65 01 ส.ค. 65 01 ก.ย. 65
งานกลุ่มงานสุขภาพอนามัย
[FA0203] การปฐมพยาบาลเบื้องต้น11
[HH0202] พี่เลี้ยงเด็ก
[HH1001] วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ11
[HH0901] วิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ11
[HH0101] เคหพยาบาล
[HH1301] การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ1
[HH1003] วิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ
[HH1004] การดูแลผู้สูงอายุ
[HH1501] ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1
[HH1401] การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ13
[FA0505] วิทยากรสอนปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับวิทยากรกลุ่มเป้าหมายภาคใต้11