รายงานประจำปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2563

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63 01 ธ.ค. 63 01 ม.ค. 64 01 ก.พ. 64 01 มี.ค. 64 01 เม.ย. 64 01 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 64 01 ก.ค. 64 01 ส.ค. 64 01 ก.ย. 64
งานกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
[FA0202] หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
[FA0301] หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ1121
[FA0201] หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น2111
[FA0101] หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน1111
[FA0203] หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น122
[FA0502] หลักสูตรวิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
[FA0302] หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
[FA0402] หลักสูตรการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในผู้ใหญ่ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
[FA0403] หลักสูตรการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในเด็กและทารก เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
[FA0401] หลักสูตรการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในผู้ใหญ่ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ


ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2563

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63 01 ธ.ค. 63 01 ม.ค. 64 01 ก.พ. 64 01 มี.ค. 64 01 เม.ย. 64 01 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 64 01 ก.ค. 64 01 ส.ค. 64 01 ก.ย. 64
งานกลุ่มงานสุขภาพอนามัย
[FA0203] หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น121
[HH1001] หลักสูตรวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ
[HH0901] หลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
[HH0202] หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก
[HH0302] หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
[HH0301] หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
[HH0201] หลักสูตรการดูแลมารดาและทารก
[HH0101] หลักสูตรเคหพยาบาล
[HH1301] การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ2