เงือนไขการอบรม

สิ่งที่หน่วยงานต้องเตรียม

มีรถ-รับส่งวิทยากร
มีการเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ (  คอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมนำเสนอ Power Point และจอ  LCD )
มีสถานที่จัดการอบรมโดยจัดที่นั่งเป็นรูปตัว  U ได้จำนวนประมาณ  30 คน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม

การแต่งกายสุภาพบุรุษ และสตรี ใส่กางเกงและเสื้อที่สุภาพ เพื่อความสะดวกในการฝึกปฏิบัติ
การเข้ารับการอบรมสายเกิน 30 นาที่จะไม่ได้รับวุฒิบัตร/ประกาศนิยบัตร แต่จะอนุญาตให้เข้าสังเกตการณ์อบรมเท่านั้น
เมื่อศูนย์ฝึกอบรมตอบตกลง ในการจัดการอบรมให้หน่วยงานกรอกข้อมูลผู้สมัครทุกคนอย่างครบถ้วน
ถ้ามีการเปลี่ยนผู้เข้ารับการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 อาทิตย์ (พร้อมส่งใบสมัครของผู้ที่แทน และเขียน ชื่อ-นามสกุล ของคนเก่า บนหัวใบสมัครของคนที่แทน)

** ในกรณีไม่แจ้งล่วงหน้า จะขอสงวนสิทธ์ในการคืนค่าสมัครในการอบรม

กรุณากด ครบทุกข้อ


ยืนยัน

(กดยืนยันได้เมื่อ )

ขั้นตอนการสมัครฝึกอบรมนอกสถานที่