"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (สำหรับประชาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2563
รุ่นที่ 3  วันที่ 21 เมษายน 2563

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  สำหรับประชาชน( BLS)รุ่นที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 30 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย "หลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ"
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย "หลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางกรรณิกา ดาวไธสง หัวหน้ากลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 42 คน จาก 7 จังหวัด ได้แก่
อ่างทอง นครราชสีมา อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ กำแพงเพชร พะเยา ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาลขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ วันที่ 26 มกราคม 2563 โดยมียุวกาชาดและอาสาสมัครยุวกาชาดให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย "หลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางกรรณิกา ดาวไธสง หัวหน้ากลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 42 คน จาก 7 จังหวัด ได้แก่
อ่างทอง นครราชสีมา อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ กำแพงเพชร พะเยา ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019
วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1 งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี

มัลติมีเดีย / MULTIMEDIA

Smart Healthy เป็นรายการที่ให้ความรู้ทางสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เช่น โรคที่คนไทยพบบ่อย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคอุบัติใหม่ รวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ความรู้ที่ได้สามารถนำไปดูแลตนเอง คนในครอบครัว และชุมชนได้