"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี และเรียงความ หัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19”
ตามที่ทาง ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้จัดการประกวดวาดภาพ และเรียงความ ในหัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19” บัดนี้คณะกรรมการได้ทำการตัดสินเรียบร้อยแล้ว ผู้ชนะการประกวดทุกประเภท ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงขอประกาศผลการตัดสินให้ทราบโดยทั่วกัน

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

โครงการ "สร้างจิตสำนึกรักองค์กรสู่ความสำเร็จ" สัมมนาประจำปี 2563
โคงการสัมมนาของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เรื่อง "สร้างจิตสำนึกรักองค์กรสู่ความสำเร็จ"
งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563
งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563 "Adapting First aid practices to the pandemic" และมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด 19"
โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จังหวัดลพบุรี
โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จังหวัดเพชรบูรณ์

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

ผลงานส่งเข้าประกวด งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563
ผลงานของน้องๆ ที่ส่งเข้าประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563 หัวข้อ "เด็กไทย ใส่ใจ สู้ภัยโควิด 19"

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี