"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

งานกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2561
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และนางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยและวิทยาจารย์ ร่วมงานกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยศูนย์ฝึกอบรมฯเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการทำ CPR และ การใช้เครื่อง AED โดยมีการสาธิตและให้ผู้เข้าร่วมชมสามารถฝึกทำ CPR
กิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ร่วมกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิด ในหัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ สู่อาเซียนที่ปลอดภัย : บทเรียนสู่การพัฒนา” และ Ms. Loretta Hieber , Chief of UNISDR Regional Office for Asia Pacific อ่านสารจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนื่องในวันลดภัยพิบัติสากล และมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และมีการสาธิตเรื่องการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) ให้แก่ผู้ร่วมงานที่มีความสนใจ
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับชมรมอาสาสมัครวิทยุสมัครเล่น (VR)
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับชมรมอาสาสมัครวิทยุสมัครเล่น (VR)รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน
กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้เรื่อง"การกู้ชีวิตสำหรับครูสอนปฐมพยาบาล"
 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดการอบรมให้กับวิทยาจารย์ในโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้เรื่อง "การกู้ชีวิตสำหรับครูสอนปฐมพยาบาล" โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุลและทีมงาน   มีวิทยาจารย์เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2561 “First Response to Road Crashes: ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล” ณ สถานีหมอชิต
กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก การสรุปผลการอบรม นิทรรศการภาพ การนำเสนอสื่อรณรงค์ และการมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ

เครือข่าย / NETWORK

อบรมปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนการศึกษานอกระบบ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2561 อบรมปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนการศึกษานอกระบบ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน