"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (สำหรับประชาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2563
รุ่นที่ 4  วันที่ 2 มิถุนายน 2563 

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 วิทยาจารย์ กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. เชียงใหม่
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดย วิทยาจารย์ กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยวิทยาจารย์ กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยวิทยาจารย์ กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. นนทบุรี ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 60 คน
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสุรัตนวนิช โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 53 คน
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน สำหรับประชาชน รุ่นที่ 3 วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 47คน

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019
วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1 งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี