"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ (Basic Life support and AED) รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 4 เมษายน 2561 จำนวน 30 คน ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน
กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝีกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยปฏิบัติงานทิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ณ จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561
กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัยนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายจ.ตาก24-26 เม.ย.61
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดตาก ในการนี้ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน
กล่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฎิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากร
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กล่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฎิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่1โดยนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา ระหว่างวันที่24- 26เมษายน2561มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 55คน