"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ (Basic Life Support and AED)
อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ (Basic Life Support and AED)
รุ่นที่ 3 วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เปิดรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายน 08.30 เป็นต้นไป สนใจติดต่อ 02-256-4041 กด 2

สมัครและอ่านรายลเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.training.redcross.or.th/page.php?c=course-detail&cid=19

คำเตือน!! โปรดอ่านรายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร ก่อนการสมัครเรียน

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

อบรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย จ.สตูล
19-6-61 อบรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย จ.สตูล รุ่นที่ 1 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตสตูล 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจ.สตูล มอบหมายให้นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล รองนายกเหล่ากาชาดจ.สตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม โครงการจิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทยจ.สตูล รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 โดยมี นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยวิทยากรพี่เลี้ยงจากสภากาชาดไทย และจิตอาสากว่า70คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดนครนายก ในการนี้นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน
นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่1 
คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เยี่ยมชมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย นำคณะผู้บริหารของคณะกรรมการพัฒนาระบบอาสาสมัคร สภากาชาดไทย ดูงานการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดยวิทยากรเครือข่าย