"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แบบผสมผสานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( เรียนทฤษฎีแบบ Online ฝึกปฏิบัติแบบ Onsite )
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับประชาชน ( Basic First Aid ) โดยใช้รูปแบบวิธีการแบบผสมผสานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( เรียนทฤษฎีแบบ Online ฝึกปฏิบัติแบบ Onsite )

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเรื่องระบบมาตรฐานหลักสูตรและประกันคุณภาพการฝึกอบรม ของสภากาชาดไทย
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเรื่องระบบมาตรฐานหลักสูตรและประกันคุณภาพการฝึกอบรม ของสภากาชาดไทย  โดย คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรและประกันคุณภาพการฝึกอบรม สภากาชาดไทย
หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564
จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1
จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 19 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 19 ปีของการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
วางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

ผลงานส่งเข้าประกวด งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563
ผลงานของน้องๆ ที่ส่งเข้าประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563 หัวข้อ "เด็กไทย ใส่ใจ สู้ภัยโควิด 19"

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี