"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดแลผู้สูงอายุ
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสิงห์บุรี
โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองผู้สูงอายุ
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา
โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
นิเทศและประเมินผลศักยภาพวิทยากรเครือข่าย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019
วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1 งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี