"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการช่วยขีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (ฺBLS)
เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์
หลักสูตรการช่วยขีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (ฺBLS) (สำหรับประชาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2563
รุ่นที่ 2

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

คัดตัวอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเล สภากาชาดไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเล “หลักสูตรครูผู้สอนอาสาสมัครค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล”
คัดตัวอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเล สภากาชาดไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเล “หลักสูตรครูผู้สอนอาสาสมัครค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล”
​ประชุม​เพื่อปรึกษา​หารือ และชี้แจงโครงการฝึกอบรม​อาสาสมัคร​กู้ภัย​ทางทะเล ​หลักสูตร​ครูผู้สอน​อาสาสมัคร​ช่วย​เหลือ​และค้นหา​ผู้ประสบภัย​ทางทะเล
​ประชุม​เพื่อปรึกษา​หารือ และชี้แจงโครงการฝึกอบรม​อาสาสมัคร​กู้ภัย​ทางทะเล ​หลักสูตร​ครูผู้สอน​อาสาสมัคร​ช่วย​เหลือ​และค้นหา​ผู้ประสบภัย​ทางทะเล
เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง
หารือแนวทางการทำงานของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชนโนรี จังหวัดตรัง และชี้แจงโครงการ “ฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเลหลักสูตรครูผู้สอนอาสาสมัครค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล”
อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AED) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 30 คน
 

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019
วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1 งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี