"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ (Basic Life support and AED) รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 4 เมษายน 2561 จำนวน 30 คน ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ร่วมกับ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ร่วมกับ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล 
วันที่ 20 มีนาคม 2561กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศ ในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาลรุ่นที่1 จ.กาฬสินธุ์ 
วันที่ 20 มีนาคม 2561กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศ ในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาลรุ่นที่1 จ.กาฬสินธุ์ 
วันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศวิทยากรในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1 จังหวัดกาญจนบุรี 
วันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศวิทยากรในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1